مشاهده همه 11 نتیجه

بغل ران گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

196,000 تومان
ثبت سفارش

ران گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

186,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

144,500 تومان
ثبت سفارش

سفید ران گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

190,500 تومان
ثبت سفارش

کعب ران گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

185,500 تومان
ثبت سفارش

گردن گوسفندی (میش) منجمد قائم گوشت

108,500 تومان
ثبت سفارش

ماهیچه گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

164,500 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

319,500 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد قائم گوشت

237,000 تومان
ثبت سفارش

مغز ران گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

190,500 تومان
ثبت سفارش

مغز فیله گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

392,000 تومان
ثبت سفارش