مشاهده همه 15 نتیجه

راسته گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

116,000 تومان
ثبت سفارش

ران گوساله (ماده گاو) منجمد میهن گوشت عزتی

118,000 تومان
ثبت سفارش

ران گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

120,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد میهن گوشت عزتی

139,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

120,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوساله (ماده گاو) منجمد میهن گوشت عزتی

84,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

110,000 تومان
ثبت سفارش

گردن گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

107,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله (تلیسه) میهن گوشت عزتی

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله (ماده گاو) میهن گوشت عزتی

125,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله نر میهن گوشت عزتی

158,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (بره ماده) میهن گوشت عزتی

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (بره نر) میهن گوشت عزتی

165,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (میش) میهن گوشت عزتی

107,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد میهن گوشت عزتی

238,000 تومان
ثبت سفارش