ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه بره نر
290,000
2
ران بره نر منجمد
332,000
3
سردست بره نر منجمد
332,000
4
قلوه گاه بره نر منجمد
300,000
5
راسته بره نر منجمد
309,000
6
گردن بره نر منجمد
300,000
7
مغز راسته بره نر منجمد
558,000
8
دنبه
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه بره ماده
280,000
2
ران بره ماده منجمد
321,000
3
سردست بره ماده منجمد
321,000
4
قلوه گاه بره ماده منجمد
290,000
5
راسته بره ماده منجمد
298,000
6
گردن بره ماده منجمد
290,000
7
مغز راسته بره ماده منجمد
539,000
8
دنبه
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه شیشک
265,000
2
ران شیشک منجمد
304,000
3
سردست شیشک منجمد
304,000
4
قلوه گاه شیشک منجمد
275,000
5
راسته شیشک منجمد
283,000
6
گردن شیشک منجمد
275,000
7
مغز راسته شیشک منجمد
511,000
8
دنبه
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه میش
215,000
2
ران گوسفندی میش منجمد
249,000
3
سردست گوسفندی میش منجمد
249,000
4
قلوه گاه گوسفندی میش منجمد
225,000
5
راسته گوسفندی میش منجمد
231,000
6
گردن گوسفندی میش منجمد
225,000
7
مغز راسته گوسفندی میش منجمد
416,000
8
دنبه
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه گوساله نر
195,000
2
ران گوساله نر
283,000
3
سردست گوساله نر
276,000
4
قلوه گاه گوساله نر
217,000
5
راسته گوساله نر
276,000
6
گردن گوساله نر
276,000
7
مغز راسته گوساله نر
439,000
8
فیله گوساله نر
473,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه تلیسه
185,000
2
ران تلیسه
279,000
3
سردست تلیسه
272,000
4
قلوه گاه تلیسه
214,000
5
راسته تلیسه
272,000
6
گردن تلیسه
272,000
7
مغز راسته تلیسه
433,000
8
فیله تلیسه
466,000
ردیف
نام محصول
قیمت / تومان
1
لاشه گوساله ماده
173,000
2
ران گوساله ماده
268,000
3
سردست گوساله ماده
261,000
4
قلوه گاه گوساله ماده
206,000
5
راسته گوساله ماده
261,000
6
گردن گوساله ماده
261,000
7
مغز راسته گوساله ماده
416,000
8
فیله گوساله ماده
448,000